Regulamin 2022

Regulamin VI Biegu Między Wiatrakami w 2022 roku

I. Organizator

 1. Sołtys wsi Łukaszów Piotr Siwak i Rada Sołecka wsi Łukaszów
 2. Honorowy Patronat – Wójt Gminy Zagrondo
 3. Patronat medialny: Radio Plus Legnica
 4. Współorganizatorzy: Gmina Biblioteka Publiczna w Zagrodnie

II. Cel imprezy

 1. Popularyzacja biegania, jako formy spędzania czasu wolnego, popularyzacja kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia.
 2. Wszystkie środki zebrane zostaną przekazane dla OSP Olszanica

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 07.05.2022 roku na terenie sołectwa Łukaszów w Gminie Zagrodno. Adres Imprezy Łukaszów 13a, 59-516 Łukaszów
 2. Start na dystansie około 500m Bieg dzieci godzina 10:30. Zawodnicy na start zobowiązani są zgłosić się do godziny 10:00
 3. Start na dystansie 10 km godzina 11:00. Zawodnicy na start zobowiązani są zgłosić się do godziny 10:30
 4. Start na dystansie 5 km godzina 11:15. Zawodnicy na start zobowiązani są zgłosić się do godziny 10:30
 5. Start na dystansie 5 km Nordic Walking godzina 11:25. Zawodnicy na start zobowiązani są zgłosić się do godziny 10:30

IV. Trasa i Pomiar czasu

 1. Długość trasy – dla dorosłych 10 km oraz 5km – Pętla wokół wiatraków Łukaszów
  Bieg Dzieci na dystansie około 500m – odbędzie się jako pierwszy przed biegami głównymi na dystansach : 5km i 10km na placu rekreacyjnym.
 2. Obowiązuje limit czasowy pokonania trasy 10km – 1 godz. 30 minut, 5km – 1 godz. 30 minut
 3. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności będzie prowadzone przez firmę Sports Timing Poland, przy użyciu zwrotnych chipów elektronicznych zakładanych na nogę. Numer zawodnika powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu.
 4. Brak chipa podczas zawodów będzie podstawą dyskwalifikacji zawodnika.
 5. Posiadanie chipa jest warunkiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 6. Chip podlega zwrotowi za linią mety. Chip należy zwrócić także przy rezygnacji ze startu lub wycofaniu się z zawodów – opłata za zgubienie chipa wynosi 30 zł.
 7. Organizator zapewnia ciepły posiłek dla każdego uczestnika, ciasta, wodę, kawę, herbatę.

V. Uczestnictwo

 1. W biegu na 5 i 10 km prawo startu mają osoby, które do dnia 07.06.2022 ukończyły 18 lat.
  W biegach dzieci 4-17 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowania w biurze zawodów. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 07.05.2022 od godziny 8:30 do godziny 10:30. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własna odpowiedzialność w biurze zawodów. Zawodnicy są zobowiązani do odbioru pakietu startowego osobiście.
 3. Zawodnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, tj. m.in. ryzyko utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie dostępnego w biurze zawodów załącznika nr 1 do regulaminu.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia biegu terenowego „Bieg Między Wiatrakami” Łukaszów 2022
 7. Weryfikacja zawodników, wydanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, który znajduje się 10m od miejsca startu.
 8. Limit zawodników: 150

VI. Zgłoszenia i klasyfikacja

 1. Zapisy do biegu dostępne są na stronie internetowej : https://www.biegmiedzywiatrakami.pl/
 2. Wysokość wpłaty startowej za bieg:
  Dorośli – 40 zł ( wpłata możliwa tylko i wyłącznie w dniu zawodów w Biurze Zawodów )
  Bieg dla dzieci jest Bezpłatny.
 3. Raz wniesiona opłata nie ulega zwrotowi jak również nie ma możliwości cesji opłaty na innego uczestnika biegu.
 4. Podczas biegu będą prowadzone następujące kategorie:
  Bieg na dystansie 10 km w podziale K i M
  Bieg na dystansie 5 km w podziale K i M
  Nordic Walking na dystansie 5 km w podziale K i M
  Biegi przeprowadzone będą w trzech kategoriach wiekowych dla najmłodszych i starszych grup :
  Dzieci w wieku : 4-8 lat
  Dzieci w wieku : 9-12 lat
  Dzieci w wieku : 13-17 lat

VII. Nagrody

 1. Medale dla dzieci, pamiątkowy nr startowy.
 2. Puchar w kategorii open 10 km K i M – I-III
 3. Puchar w kategorii open 5 km K i M – I-III
 4. Puchar w kategorii open NW 5 km K i M – I-III
 5. Medal pamiątkowy oraz Dyplomy za zajecie miejsca I-III w trzech kategoriach wiekowych dzieci

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek startowych na klatce piersiowej, pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego ( w części lub całości)
 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 6. Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
 7. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcia uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez osobę medyczna biegu.
 8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczna decyzje podejmuje organizator.
 9. Organizator zapewnia doraźna opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 13. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

VIII. Klauzula informacyjna

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a RODO w celu organizacji i przeprowadzenia VI Biegu Między Wiatrakami
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. pięć lat po płatności końcowej projektu.
5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w wyżej wymienionym biegu