Regulamin 2019

Regulamin Biegu Charytatywnego Między Wiatrakami w 2019 roku

       I.            Organizator

 1. Wójt Gminy Zagrodno – Karolina Bardowska
 2. Współorganizatorzy: sołtys wsi Łukaszów Piotr Siwak
 3. Instytucje wspierające: Ochotnicza Straż Pożarna Brochocin, OSP Zagrodno
 4. Patronat medialny: Muzyczne Radio Jelenia Góra – Maciek Wowk

    II.            Cel imprezy

 1. Popularyzacja biegania, jako formy spędzania czasu wolnego, popularyzacja kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia.
 2. Promocja gminy Zagrodno

 III.            Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 08.06.2019 roku na terenie sołectwa Łukaszów w Gminie Zagrodno oraz częściowo na terenie Gminy Złotoryja w powiecie Złotoryjskim.
 2. Start na dystansie 10 km godzina 14:00 w parku Zabytkowym w Łukaszowie. Zawodnicy na start zobowiązani są zgłosić się do godziny 13:45
 3. Start na dystansie 5 km godzina 14: 15 w parku Zabytkowym w Łukaszowie. Zawodnicy na start zobowiązani są zgłosić się do godziny 14:00

 IV.            Trasa i Pomiar czasu

 1. Długość trasy – 10 km raz 5km. Pętla wokół wiatraków Łukaszów.
 2. Obowiązuje limit czasowy pokonania
 3. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności będzie prowadzone przez firmę Sports Timing Poland, przy użyciu zwrotnych chipów elektronicznych zakładanych na nogę. Numer zawodnika powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu.
 4. Brak chipa podczas zawodów będzie podstawą dyskwalifikacji zawodnika.
 5. Posiadanie chipa jest warunkiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 6. Chip podlega zwrotowi za linią mety. Chip należy zwrócić także przy rezygnacji ze startu lub wycofaniu się z zawodów – opłata za zgubienie chipa wynosi 30 zł.
 7. Organizator zapewnia ciepły posiłek dla każdego uczestnika, ciasta, wodę, kawę, herbatę.

    V.            Uczestnictwo

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 08.06.2019 ukończyły 18 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowania w biurze zawodów. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 08.06.2019 od godziny 12:00 do godziny 13:00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własna odpowiedzialność w biurze zawodów. Zawodnicy są zobowiązani do odbioru pakietu startowego osobiście.
 3. Zawodnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, tj. m.in. ryzyko utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie dostępnego w biurze zawodów załącznika nr 1 do regulaminu.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia biegu terenowego „ Bieg Między Wiatrakami” Łukaszów 2019
 7. Weryfikacja zawodników, wydanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, tj. namiot w Parku w Łukaszowie, który znajduje się 10m od miejsca startu.
 1. Zarządzanie informacjami na portalu społecznościowym facebook : QV Stacja PekinClubbers
 1. Limit zawodników: 150

  VI.            Zgłoszenia i klasyfikacja

 1. Zapisy do biegu dostępne są na stronie internetowej : https://www.biegmiedzywiatrakami.pl/
 2. Wysokość wpłaty startowej za bieg:
  Dorośli – nie mniej niż 20 zł ( wpłata możliwa tylko i wyłącznie w dniu zawodów w Biurze Zawodów )
 3. Raz wniesiona opłata nie ulega zwrotowi jak również nie ma możliwości cesji opłaty na innego uczestnika biegu.
 4. Podczas biegu będą prowadzone następujące kategorie:

Bieg na dystansie 10 km w podziale K i M

Bieg na dystansie 5 km w podziale K i M

VII.            Nagrody

 1. Medale dla każdego uczestnika, pamiątkowy nr startowy.
 2. Puchar w kategorii open 10 km K i M – I-III
 3. Puchar w kategorii open 5 km K i M – I-III
 4. Nagroda o wartości 500 zł (pięćset złotych) za zdobycie pierwszego miejsca w biegu głównym na 10 km w kategorii kobiet oraz mężczyzn.

VIII.            Postanowienia końcowe

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek startowych na klatce piersiowej, pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego ( w części lub całości)
 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 6. Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
 7. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcia uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez osobę medyczna biegu.
 8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczna decyzje podejmuje organizator.
 9. Organizator zapewnia doraźna opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 13. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

Regulamin marszu Charytatywnego Nordic Walking Miedzy Wiatrakami w 2019

     I.            Organizator

 1. Wójt Gminy Zagrodno – Karolina Bardowska
 2. Współorganizatorzy: sołtys wsi Łukaszów – Piotr Siwak
 3. Instytucje wspierające: Ochotnicza Straż Pożarna Brochocin
 4. Patronat medialny: Muzyczne Radio Jelenia Góra
 5. Partner wydarzenia: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking / projekt: „Nordic Walking-na zdrowie!”

  II.            Cel imprezy

 1. Popularyzacja Nordic Walking jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, popularyzacja kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia.
 2. Promocja gminy Zagrodno oraz sołectwa Łukaszów.

III.            Termin i miejsce

 1. Marsz odbędzie się 08.06.2019 roku na terenie sołectwa Łukaszów w Gminie Zagrodno, w powiecie Złotoryjskim.
 2. Start godzina 11:00 w Parku Zabytkowym w Łukaszowie. Uczestnicy na start muszą zgłosić się do godziny 10:45.

IV.            Uczestnictwo

 1. W marszu prawo startu mają osoby, które do dnia 08.06.2019 ukończyły 18 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowania w biurze wydarzenia. Biuro czynne będzie w dniu 08.06.2019 od godziny 9:00 do godziny 10:45. Podczas weryfikacji uczestnicy  muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w marszu na własną odpowiedzialność w biurze zawodów.
 3. Uczestnicy biorą udział w marszu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w marszu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w marszu.
 4. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do marszu będzie własnoręczne podpisanie dostępnego w biurze załącznika nr 1 do regulaminu.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia „Charytatywnego Marszu Nordic Walking Między Wiatrakami – Łukaszów 2019”
 7. Weryfikacja uczestników, wydanie numerów startowych – odbędzie się w biurze wydarzenia tj. namiot w Parku w Łukaszowie, który znajduje się 10 m od miejsca startu.
 8. Limit uczestników: 50

  V.            Zgłoszenia i klasyfikacja

 1. Zapisy do marszu dostępne są na stronie internetowej: https://www.biegmiedzywiatrakami.pl/
 2. Wysokość opłaty startowej za udział w marszu – 10 zł.
 3. Raz wniesiona opłata nie ulega zwrotowi jak również nie ma możliwości cesji opłaty na innego uczestnika.
 4. Organizator nie prowadzi klasyfikacji uczestników na podstawie osiągniętego czasu marszu (nie prowadzi rywalizacji na czas).

VI.            Nagrody i pakiet startowy

 1. Pakiet startowy dla każdego uczestnika: medal „finieszera” dla każdego uczestnika, pamiątkowy nr startowy, certyfikat PSNW uczestnictwa w szkoleniu nordic walking przed startem, przewodnik z zakresu techniki nordic walking PSNW
 2. Organizator zapewnia ciepły posiłek dla każdego uczestnika, ciasta, wodę, kawę, herbatę.
 3. Nagroda dla najstarszego uczestnika marszu Nordic Walking
 4. Nagroda dla najmłodszego uczestnika marszu Nordic Walking
 5. Nagroda za najładniejszą technikę Nordic Walking

VII.            Postanowienia końcowe

 1. Podczas marszu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek startowych na klatce piersiowej, pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości)
 2. Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych oraz dojazdu.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające z winy uczestników marszu.
 6. Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczna decyzję podejmuje organizator.
 8. Organizator zapewnia doraźna opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia marszu.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie wydarzenia.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania wydarzenia bez podawania przyczyn.
 12. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.