+48 512 845 964 #

Regulamin 2019

REGULAMIN – IV BIEG CHARYTATYWNY MIĘDZY WIATRAKAMI

 1. CELE I ZAŁOŻENIA
 • Celem głównym IV Biegu Charytatywnego Między Wiatrakami jest zbiórka
 • promocja sportu oraz zdrowego trybu życia, możliwość uprawiania biegów rodziców wraz z najmłodszymi dziećmi, ukierunkowanie młodzieży i dzieci na aktywność ruchową w rejonie Zagrodno
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży
 1. PATRONAT
 • Wójt Gminy Zagrodno Karolina Bardowska
 • Patronat Medialny Muzyczne Radio Jelenia Góra
 1. ORGANIZATOR
 • Sołtys wsi Łukaszów Piotr Siwak

Partnerzy:

 • Urząd Gminy Zagrodno
 • Profesjonalny elektroniczny pomiar czasu zapewnia: Sports Timing Poland
 • Zarządzanie informacjami na Fan Page: QV Stacja PekinClubbers
 • Sponsorzy:
 1. TERMIN I MIEJSCE
 • 08 czerwca 2019 roku (sobota),
 • start i meta biegu o godz. 14.00 przy Park zabytkowy w Łukaszowie
 1. TRASA
 • Długość trasy – 10km bieg główny i Nordic Walking, 5km bieg kobiet.
 • Trasa pętla- wokół wiatraków w miejscowości Łukaszów.
 • Obowiązuje limit czasowy pokonania trasy 2,5 godziny
 • Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 16:30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy
 • Z podziałem na kobiety i mężczyźni. młodzież – za zgodą opiekunów prawnych – ta sama długość trasy.
 • Beg dla dzieci i młodzieży na terenie boiska – w kategoriach do 3 kl sp i od 4 – 8 kl SP
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  a) w Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełnia formularz „Karta Zgłoszenia Uczestnika IV Biegu Charytatywnego Między Wiatrakami”,
  b) warunkiem startu jest uiszczenie opłaty startowej na warunkach i w terminie określonym przez Organizatora.
  c) w Biegu mogą wziąć udział osoby, które podpiszą oświadczenie o znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji, oświadczenie o właściwym stanie zdrowia, pozwalającym na uczestnictwo w biegu oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych
  d) Uczestnicy biorą udział w Biegu Charytatywnym na własną odpowiedzialność
  e) Organizator nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
  f) Wniesienie opłaty startowej i prawidłowa rejestracja uczestnika jest równoznaczna z zaakceptowaniem Regulaminu
  g) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
  h) ze względu na charakterystykę trasy Organizator nie dopuszcza do startu osób na wózkach inwalidzkich, dorosłych biegnących z wózkami z dziećmi oraz osób biegnącymi z psami, a także osób na rolkach, nartach biegowych
  i) Osoby niepełnosprawne nie są zwolnione z opłaty startowej
  j) Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).
 2. POMIAR CZASU
 • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu zwrotnych chipów elektronicznych zakładanych na nogę. Numer zawodnika powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu.
 • Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak chipa podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 • Chip podlega zwrotowi za linią mety. Chip należy zwrócić także przy rezygnacji ze startu lub wycofaniu się w czasie zawodów – opłata za zgubienie chipa wynosi 30 PLN.
 1. KLASYFIKACJA:
 • kategoria OPEN – bieg kobiet 5km
 • kategoria OPEN – bieg główny 10km
 • kategoria OPEN – Nordic Walking 10km
 1. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
  Najlepsi zawodnicy miejsca 1-3 otrzymają dyplomy i medale oraz nagrody rzeczowe.
  Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas biegu
 2. ZGŁOSZENIA
 • zgłoszenia i rejestrację zawodników można dokonać na naszej stronie internetowej.
 • zgłoszenie udziału w IV Biegu Charytatywnym Między Wiatrakami będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników do celów organizacyjnych biegu
 • za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.

11. WPISOWE

 • Opłaty startowe należy przekazywać do dnia 25 maja 2019 roku przelewem na konto z opisem przelewu zawierającym imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę imprezy.
  Numer konta bankowego na które należy dokonywać opłat:
 • Wysokość opłat startowych: dorośli – 20zł, młodzież – 10zł, SP – 5zł
 • Po terminie 25 maja 2019 opłaty można dokonywać wyłącznie w Biurze Zawodów
 • Biuro Zawodów będzie się mieścić Park zabytkowy w Łukaszowie (tj. 08.06.2019) od godziny 10:00 do godziny 10:45.
 • W dniu zawodów każdy z Uczestników może pobrać i wypełnić Kartę Zgłoszeniową Organizator nie zapewnia możliwości pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie można jej przenieść na innego zawodnika
 1. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu
 • Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej
 • Uczestnicy biorą udział w Biegu Charytatywnym na własną odpowiedzialność
 • organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie)
 1. POZOSTAŁE USTALENIA
 • bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie
 • W sprawach nie ujętych regulaminem ostateczną decyzję ponosi organizator
 • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
 1. RODO

  Administratorem danych osobowych jest Sołtys wsi Łukaszów Piotr Siwak.

  Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem

  W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  – wykonanie umowy – czyli udział w IV Gminny Charytatywny Bieg Między Wiatrakami
  – świadczenie usług drogą elektroniczną
  – obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora
  – przygotowanie numerów startowych
  – przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji
  – przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)
  – umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom
  – wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych
  – przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
  – w celach wynikających z prawnych interesów Stowarzyszenia
  – przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach

  Czy potrzebne nam są Twoje dane?

  Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Niepodanie danych uniemożliwia udział w
  IV Gminny Charytatywny Bieg Między Wiatrakami.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie korzystania ze strony www.biegmiedzywiatrakami.pl oraz udziału w zawodach.
  Po zakończeniu tego czasu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych oraz w celach zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
  Część Twoich danych – szczególnie te z wyników – mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach archiwalnych i statystycznych.

  Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

  Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
  Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) będą ogólnodostępne w tym publikowane na stronie internetowej biegu. Wyniki mogą być także publikowane na innych stronach internetowych w tym w mediach.

  Masz prawo do wniesienia żądania:

  – dostępu do Twoich danych osobowych
  – ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania

  Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
  Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

  Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2
  00-193 Warszawa

 2. ZAKOŃCZENIE IMPREZY

boisko w Zagrodnie – około godz. 19.00.